Paginacija

Interna komunikacija u HBOR-u
Interna komunikacija u HBOR-u
Andrej Tolušić
U radu će se obraditi i prikazati osnove internog komuniciranja u organizacijama. Interna komunikacija često se uspoređuje s mrežom koje drži organizacijske jedinice na okupu. Interna komunikacija, ako nije kvalitetna, postaje opasnom prijetnjom organizaciji koja ju može rastaviti na dijelove. Dobra ili loša komunikacija bitno utječe na organizacijsku učinkovitost. Razlozi internog komuniciranja su brojni. Komuniciranje je način izbjegavanja i smanjivanja moguće nesigurnosti i...
Interno komuniciranje na primjeru Zagrebačkog holdinga
Interno komuniciranje na primjeru Zagrebačkog holdinga
Marina Stašević
Unutarnja komunikacija jedna je od najvažnijih snaga organizacije. Interne komunikacije su vrlo moćan alat za pružanje organizacijskih performansi i izravno utječu na financijske rezultate organizacije. Korporacijsko upravljanje koristi interne komunikacije kao vrlo važan alat za implementaciju strategije korporacije u svakodnevne operacije. Učinkovita interna komunikacija pomaže stvoriti pozitivnu percepciju o organizaciji i omogućiti zaposlenicima da temeljito razumiju strategiju...
Ispravno oblikovanje etičkih vrijednosti i stavova u medijima
Ispravno oblikovanje etičkih vrijednosti i stavova u medijima
Kristina Čorak
Novinari kao kreatori javnog mišljenja imaju veliku odgovornost prema medijskim korisnicima stoga je vrlo važno znati ispravno oblikovati i odaslati određeni sadržaj u medijski prostor. Novinar mora pravodobno izvijestiti o određenoj temi, a sama informacija mora biti točna i provjerena. Izvor je ključan i on uvijek mora biti vjerodostojan. Odgovornost novinara odražava se u mogućnosti da medijski korisnici krivo protumače određenu informaciju jer je ona tako objašnjenja u...
Istraživačko novinarstvo u suvremenom društvu
Istraživačko novinarstvo u suvremenom društvu
Lucija Franić
Ovaj rad se bavi temom istraživačkog novinarstva u suvremenom društvu. Rad pokušava iznijeti pozitivne karakteristike istraživačkog novinarstva te na koji način ono doprinosi današnjoj demokraciji. Istraživačko novinarstvo postojalo je već u doba Charlesa Dickensa, za kojeg danas smatramo da je bio autor fikcijskih romana i ako se bavio problemima tadašnjeg engleskog društva, a njegovi se radovi mogu obilježiti kao početak istraživačkog novinarstva. Istraživačko...
Izazovi državnih odnosa s javnošću i javne diplomacije Republike Hrvatske
Izazovi državnih odnosa s javnošću i javne diplomacije Republike Hrvatske
Tijana Radić
Posao diplomacije je promicati i štititi interese svoje zemlje te održavati dobre odnose s ostalim međunarodnim subjektima. Kada ta diplomacija djeluje prema javnosti i programira informacije kako bi utjecala na stavove i mišljenja javnosti u drugim državama, s ciljem da promovira i nametne vlastite nacionalne interese i ciljeve drugima, tada je riječ o javnoj diplomaciji čije područje nisu samo strana tržišta i javnosti nego i komuniciranje ideja vanjske politike s domaćim...
Izazovi korporativnog komuniciranja farmaceutske industrije
Izazovi korporativnog komuniciranja farmaceutske industrije
Eva Zeidan
Implementirajući nove tehnologije u farmaceutskoj industriji, omogućen je brži pronalazak novih lijekova što je rezultiralo smanjenjem smrtnosti i produženjem životnog vijeka. Korporativno komuniciranje pruža mogućnost povezivanja interne i eksterne komunikacije te pravovremeno pružanje važnih informacija svim dionicima. Važnost korporativnoga komuniciranja naglašena je i u području društveno odgovornog poslovanja organizacije u vlastitom okruženju. Rad analizira korporativnu...
Izbjeglička kriza u kontekstu politika azila i migracija Europske unije
Izbjeglička kriza u kontekstu politika azila i migracija Europske unije
Katarina Bekavac
Ovaj rad bavi se objašnjavanjem fenomena izbjegličke krize i uzroka njezinog nastajanja kao i promjena koje izaziva u društvu i međunarodnim odnosima. Uslijed nekontroliranog priljeva migranata u 2015. godini, pristiglih većinom sa Bliskog istoka u Europu, rješavanje izbjegličke krize postalo je važno pitanje politike Europske unije. Harmonizacija migracijske politike Europske unije usmjerena je na očuvanje graničnih prijelaza u šengenski prostor dok je integracija migranata u...
Izgradnja osobnog brenda na tržištu
Izgradnja osobnog brenda na tržištu
Ivan Radelić
Rad ne sadrži sažetak. Analiza izgradnje osobnog brenda na primjeru 2Cellos i Michaela Jordana.
Kampanja političkih stranaka i koalicija na službenim internetskim stranicama
Kampanja političkih stranaka i koalicija na službenim internetskim stranicama
Jasmina Popović
Komunikacija je neizostavan segment u sferi političkog djelovanja, često i presudan, stoga je za svaku političku stranku od iznimnog značaja uspješno komunicirati sa svojim dionicima te se koristiti raspoloživim alatima i tehnikama odnosa s javnošću. Danas se značajan dio komunikacije u predizbornim kampanjama realizira i putem službenih internetskih stranica stranaka i koalicija koje se natječu za mandate, što je logično jer su one neizostavan kanal kojim politička stranka...
Karakteristike poslovne komunikacije u suvremeno doba
Karakteristike poslovne komunikacije u suvremeno doba
Iva Tušak
Svaki aspekt života ovisi o komunikaciji. Moć je biti dobar komunikator, posebno kada je riječ o poslovnom dijelu života. Ne tako davno, prije otprilike samo tridesetak godina, žičani telefoni i rukom pisana pisma bila su jedina opcija za poslovanje na daljinu, a tako napisana ili izgovorena riječ jedini mediji u koje su se pretvarale misli. Napredak na polju tehnologije do kojega je došlo u 21. stoljeću, posebice mrežne komunikacije i proboja računalne tehnologije, unio je mnoge...
Komparativna analiza kriznog komuniciranja
Komparativna analiza kriznog komuniciranja
Antonia Budimir
Ne kaže se bez razloga da komunikacija pokreće svijet. U svakodnevnim životnim problemima komunikacijom izglađujemo stvar, bila ona interna iii eksterna, svaku koristimo za lakše razumijevanje. Kod korporacija veliki problemi se nazivaju krize iz kojih se potrebno izvući s dobrim kriznim planom s kojim se prolazi kroz sve tn faze krize. Svaki krizni tim neke kompanije treba imati već unaprijed pripremljen krizni plan kako bi odgovorno i spremno znao reagirati na krizu kojom je...
Komunikacija društveno odgovornog poslovanja zdravstvenih ustanova
Komunikacija društveno odgovornog poslovanja zdravstvenih ustanova
Natalija Velić
Društveno odgovorno poslovanje (u daljnjem tekstu DOP) neizostavna je odrednica održivog ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja. Pitanja etičnog poslovanja, transparentnog komuniciranja, poštivanja ljudskih prava, i zaštite okoliša dobivaju na značaju. Istražene su teorijske i praktične osnove komuniciranja DOP-a zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Analizom sadržaja na internetskim stranicama 20 općih bolnica razmatrana je praksa izvještavanja o DOP-u prema...

Paginacija